top of page

KVKK Aydınlatma Metni :

 

İşbu Aydınlatma Metni; veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Şulemsi Reklam Güzellik Merkezi Kozmetik Tekstil Konfeksiyon Züccaciye Nak.G.İ.Ve Tic.Ltd.Şti. (“Veri Sorumlusu”) (“ Şulemsi ”) (“Merkez”)  tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ’nun 10. Maddesine uygun olarak merkezimize ait internet sitesinde yer alan  bayilik başvuru ön talep formları kapsamında işlenen verilere ilişkin bilgilendirme yapmak amacıyla kaleme alınmıştır.

 

  • VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

 

Şulemsi Reklam Güzellik Merkezi Kozmetik Tekstil Konfeksiyon Züccaciye Nak.G.İ.Ve Tic.Ltd.Şti. VKN:8150994123 Adres: 30 Ağustos Mah. 2069/1 Sk. 14 No: 14 A Etimesgut/Ankara Kanun kapsamında “Veri Sorumlusudur”.

 

  • İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLEME AMAÇLARI

 

İşbu form kapsamında internet sitemiz üzerinden toplanan,  kimlik, iletişim, meslek verileri, yatırım bedeli bilgisi gibi kişisel veriler,  merkezimiz kapsamında toplanacak ön taleplerin değerlendirilmesi, değerlendirme aşamalarında tarafınızla iletişim sağlanarak daha sonra bayiliklere ilişkin sözleşme süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla tarafımızca toplanıp işlenmektedir. Verileriniz yalnızca bayilik başvurularının değerlendirilmesi aşamasında şirketimiz hissedarları ve ilgili birim ile paylaşılacaktır.

 

C. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

 

Kişisel veri sahipleri olarak;

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

D. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi” olarak sizler, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde yer verilen haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi bizlere bildirmek için www.sulemsi.com.tr sitemizde yer alan Başvuru Formu’nu, formda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre “……………………………………………………………………………..”  adresine,  yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden iletisim@sulemsi.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. Merkezimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, merkez tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

bottom of page